Adaptive Manufacturing

Noord-Nederland als bakermat voor Smart Factories

De maakindustrie staat op de drempel van een nieuw tijdperk. In Duitsland, het sterkste industrieland in de wereld, wordt zelfs gesproken over de vierde industriële revolutie. Industrie 4.0 (in Nederland aangeduid als Smart Industry) staat voor de massale digitalisering van de industrie. Producten worden intelligent, consumenten en bedrijven staan straks via het internet continue met elkaar in verbinding (waardoor fabrikanten nieuwe diensten kunnen aanbieden) en nieuwe informatietechnologie (“Big Data”) maakt fabrieken vele maken efficiënter en flexibeler. Experts zien in Smart Industrie een uitgelezen kans om de concurrentiepositie van de maakindustrie in regio’s met relatief hoge arbeidskosten, zoals in Nederland, te herstellen. Hierdoor moet Smart Industry veel nieuwe banen in de industrie opleveren.

Door de aanwezigheid van veel kennis op het gebied van nieuwe ICT (onder andere bij Astron en de RUG) in combinatie met wereldspelers zoals Philips en Fokker kan het Noorden uitgroeien tot bakermat op het terrein van technologie voor Smart Industries. Het Noorden heeft al een force track record op dit terrein, onder andere via het succesvolle Smart Factory project bij Fokker en het baanbrekende Europese Magafit, onder regie van Philips Drachten.

Eén van de Flagship projecten van HTSM Noord is “Region of Smart Factories” (RoSF) waarin 25 bedrijven (groot en klein) en kennisinstellingen samen onderzoek gaan doen naar nieuwe technieken voor de “Foutloze fabriek.” RoSF heeft onlangs de status van Fieldlab verworven op de landelijke Actieagenda Smart Industry van de Commissie Dezentjé.

Thematrekker vanuit Taskforce HTSM Noord-Nederland is Rob Karsmakers van Philips in Drachten